Khắc sâu

Khắc sâu là ứng dụng phổ biến nhất trong công nghệ khắc laser. Các ứng dụng này được tạo ra bằng cách bóc lớp vật liệu tạo dấu khắc sâu hơn các phương pháp khác