In laser 3D

Tương tự như khắc 3D, khắc tạo hình vật liệu sử dụng công nghệ laser để tạo ra mô hình, cấu trúc phức tạp bằng cách khắc bong từng lớp vật liệu

  • In 3D laser là gì?

    In 3D laser là gì?

    07.06.2016 In laser 3D là quá trình tạo hình vật thể 3D bằng công nghệ laser. Phương pháp này thực hiện bằng cách đắp từng lớp vật liệu phụ vào vật liệu gốc Chi tiết